Liittymismaksut määräytyvät vyöhykkeen mukaan

Liittymismaksun suuruus määräytyy verkkoon liitettävän kohteen sijainnista, pääsulakeoosta tai liittymistehosta. Liittymismaksu sisältää sähköverkon rakentamisen liittämiskohtaan.

Vyöhyke 1:

A Liittymän pääsulakkeen koko on 3 x 25 - 200 A:
 
Uuden liittymän liittymismaksu on vyöhyke 1 -hinnaston mukainen. Lisäliittymismaksu on uuden ja vanhan liittymäkoon liittymismaksujen erotus vyöhyke 1 -hinnaston mukaisesti.
 
B Liittymän pääsulakkeen koko on yli 3 x 200 A:
 
- Liittymismaksun suuruus perustuu liittymän rakentamisesta ja liittämisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä kapasiteettivarausmaksuun. Kapasiteettivarausmaksu (€/kVA) lasketaan Energiamarkkinaviraston laatiman laskentataulukon ja yhtiön verkkoa kuvaavien tunnuslukujen avulla. Kapasiteettivarausmaksu kattaa olemassa olevan jakeluverkoston vahvistamiskustannukset. Liittymä voi olla joko pienjänniteteholiittymä tai keskijänniteteholiittymä.
 
 - Uusien pien- ja keskijänniteteholiittymien liittymismaksu määräytyy välittömien liittämisestä ja verkon laajentamisesta aiheutuvien rakentamiskustannuksien (johtojen rakentaminen, suojaus, kytkentäjärjestelyt yms.) sekä  liittymismaksuhinnaston mukaisen kapasiteettivarausmaksun (€/kVA) perusteella. Liittymismaksu on kuitenkin vähintään liittymismaksuhinnaston mukainen teholiittymän minimimaksu.
 
- Pien- ja keskijänniteteholiittymien lisäliittymismaksu määräytyy välittömien liittämisestä ja verkon laajentamisesta aiheutuvien rakentamiskustannuksien (johtojen rakentaminen, suojaus, kytkentäjärjestelyt yms.) sekä liittymismaksuhinnaston mukaisen kapasiteettivarausmaksun (€/kVA) perusteella. Lisäliittymismaksu on siten vähintään entistä ja uutta sopimustehoa vastaavien kapasiteettivarausmaksujen erotus.

Vyöhyke 2:

A Liittymän pääsulakekoko on 3 x 25 – 200 A:

- Uuden liittymän liittymismaksu on Vyöhyke 2 -hinnaston mukainen.
- Lisäliittymismaksu on uuden ja vanhan liittymäkoon taulukkohintojen erotus Vyöhyke 2 -hinnaston mukaisilla hinnoilla.
 
B Liittymän pääsulakkeen koko on yli 3 x 200 A:
 
Pien- ja keskijänniteteholiittymän liittymismaksu sekä lisäliittymismaksu määräytyvät samalla periaatteella kuin Vyöhykkeellä 1.

Vyöhyke 2+:

A Liittymän pääsulakekoko on 3x25 A:
 
 Kun liittymä sijaitsee vähintään 500 metrin, mutta enintään 700 metrin etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta, liittymismaksu on Vyöhyke 2+ -hinnaston mukainen.

Vyöhyke 3:

 A Liittymän pääsulakkeen koko on 3 x 25 - 200 A:
 
- Liittymismaksu ja lisäliittymismaksu määräytyvät aina liittymän keskimääräisten rakentamiskustannusten perusteella.
- Liittymismaksu on kuitenkin vähintään ko. sulakekokoa vastaava maksu Vyöhykeen 2 tai 2+ -hinnaston mukaisesti.
- Lisäliittymismaksu on kuitenkin vähintään uuden ja vanhan liittymäkoon taulukkohintojen erotus Vyöhyke 2 -hinnaston mukaisilla hinnoilla.
 
B Liittymän pääsulakkeen koko on yli 3 x 200 A:
 
Pien- ja keskijänniteteholiittymän liittymismaksu sekä lisäliittymismaksu määräytyvät samalla periaatteella kuin Vyöhykkeellä 1.