Laurinvirran voimala

Laurinvirran voimala

Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen poikastuotantoalue edellyttää toimiakseen tulvauomaan jatkuvan, 30 – 40 m3/s suuruisen vesimäärän juoksutuksen, joka pienentää nykyisen Kuurnan voimalaitoksen tuotantomäärää noin 13 prosenttia. Tuotannon menetyksen pienentämiseksi tulvapadon yhteyteen on rakennettu uudentyyppinen pienvesivoimalaitos, joka turvaa poikastuotantoalueen vedentarpeen ja tuottaa samalla sähköä.

Uusinta ja energiatehokkainta tekniikkaa edustavan pienvesivoimalan teho on 2,0 megawattia ja vuosituotanto noin 18 miljoonaa kilowattituntia. Pielisjoen virtaama säilyy rakennustöiden jälkeenkin entisellään, eikä hankkeen toteutuksella ole vaikutuksia Kuurnan ylä- eikä alapuoliseen vesistöön. Pienvoimalan avulla pystytään virtaavasta vedestä tuottamaan sähköä sekä lisäksi hyödyntämään kevättulvien vedet sähköntuotantoon niin, että juoksutettavasta vedestä ei synny merkittäviä lisäkustannuksia. Ilman pienvesivoimatuotantoa yhtälö olisi taloudellisesti mahdotonta toteuttaa.

Kuurnan Voiman osallistumispanostus suojeluhankkeeseen on noin 4 miljoonaa euroa. Vuonna 1971 valmistunut Kuurnan vesivoimalaitos on merkittävä sähköntuottaja valtakunnallisesti, mutta varsinkin alueellisesti Pohjois-Karjalassa. Kuurnan Voima Oy:n omistavat Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (89 %) ja Joensuun kaupunki (11 %).

Kuva: Kuurnan poikastuotantoalueen yläosa kuvattuna pienvesivoimalasta päin tulvajuoksutusten aikaan. Kuvasta saa jo hieman käsitystä siitä, kuinka suuresta alueesta on kysymys.