Voimalaitoksen purkaminen vapautti Saramojoen

Voimalaitoksen purkaminen vapautti Saramojoen

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n omistaman Louhikosken vesivoimalaitoksen purkaminen saatiin päätökseen Nurmeksessa vuoden 2021 lopussa. Voimalaitostoiminnan lakkauttaminen ja Saramojoen alkuperäisen joen pääuoman vapauttaminen edistävät merkittävästi Vuoksen vesistön erittäin uhanalaisen vaeltavan järvitaimenkannan elpymistä, sekä taimenen ja harjuksen vapaata liikkumista.

Saramojoki sivujokineen on Pieliseen virtaavista joista kolmanneksi suurin ja sen latvat sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Kainuun raja-alueiden vaaroilla. Se on Pohjois-Karjalan ja koko Itä-Suomen potentiaalisimpia virtavesikunnostuskohteita tarjoten kalakannan hoitoon ja elvyttämiseen erinomaiset puitteet.

Kala ja ympäristöarvot voittivat voimantuotannon

Louhikosken vesivoimalaitoksen tulevaisuuden suunnitelmat käynnistyivät vuonna 2018 peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä. Esiin nousi kaksi ratkaisuvaihtoehtoa: voimalatekniikan modernisointi tämän ajan vaatimusten mukaiseksi, joka olisi ollut taloudellisesti kannattava ratkaisu tai voimalan purkaminen. PKS päätti luopua Louhikosken voimantuotannosta ilman korvausta. Päätökseen vaikutti myönteisesti se, ettei Louhikosken voimalaitoksen purkamisesta aiheudu PKS:lle pysyvää säännöstelyvelvollisuutta tai muita rasitteita.

Vastuullisuus aina keskiössä

Vesivoiman omistus- ja tuotantostrategia on tärkeä osa PKS:n vastuullisuustoimintaa. Vesivoimalla tuotetaan puhdasta uusiutuvaa energiaa, jonka merkitys ja arvo tulevaisuudessa kasvaa edelleen ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. PKS hallinnoi kymmentä vesivoimalaitosta, joiden tuottama sähkö kattaa yli 15 prosenttia asiakkaittemme tarvitsemasta sähköstä.

Vesivoiman rakentamien, käyttö ja ylläpito toteutetaan kustannustehokkaasti sekä vastuullisesti ympäristöarvot ja turvallisuus huomioiden. Pielisjoen Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaan, Laurinvirtaan, rakennettu Saimaan järvilohen poikastuotantoalue pienvesivoimaloineen on aikaisempi käytännön esimerkki vastuullisuusajattelustamme sähköntuotannossa.

Louhikosken voimalaitoksen purkaminen ja Saramojoen vapauttaminen -hankkeessa käytettiin aiemmin toimivaksi havaittua Laurinvirta-mallia. Louhikoski oli Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-vaelluskalaohjelman ensimmäinen rahoitusta saanut purkuhanke. Purkuhankkeen kokonaisbudjetti oli noin 2,1 miljoonaa euroa, josta PKS osuus oli 900 000 euroa, 700 000 ministeriön osuutta sekä 500 000 muiden rahoittajien, kuten kuntien, säätiöiden sekä yritysten osuutta.

Ensimmäinen voimalaitos Louhikoskeen rakennettiin jo 1920-luvulla ja nykyiseen muotoonsa voimalaitos uusittiin 1987. Nyt voimantuotanto on hiljentynyt Saramojoella lopullisesti. PKS luovutti kohteen ELY-keskukselle, joka jatkaa joen loppuosan kunnostamista kalatalouskäyttöön. Työ jatkuu suunnitelmien mukaisesti vielä vuosia.

Silloin tällöin kysyttyä hankkeesta

Lisää tietoa tiedotteesta