PKS Sähkönsiirto sai jatkoaikaa toimitusvarmuusinvestointien toteuttamiseen

Sähkömarkkinalaki velvoittaa jakeluverkkoyhtiöt kehittämään sähkön jakelun toimitusvarmuuttaan siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta taajamien asiakkaille yli kuuden tunnin ja haja-asutusalueen asiakkaille yli 36 tunnin sähkökatkosta. Aikaa velvoitteiden toteuttamiselle on laissa annettu vuoden 2028 loppuun saakka. Ne jakeluverkon haltijat, joille vaatimusten täyttäminen aiheuttaa keskimääräistä enemmän investointeja, ovat lain mukaan voineet hakea täytäntöönpanolle jatkoaikaa erittäin painavista syistä.

Energiavirasto on myöntänyt hakemuksen perusteella PKS Sähkönsiirrolle jatkoaikaa toimitusvarmuusinvestointien toteuttamiselle enintään vuoden 2036 loppuun saakka. Perusteluina jatkoajalle ovat jakeluverkon 240 metrin pituus asiakasta kohti ja toimitusvarmuusinvestointien aiheuttama, valtakunnan keskitasoa huomattavasti suurempi kustannusrasitus asiakkaille. Lisäksi muutoin olisi jouduttu romuttamaan merkittävä määrä käyttökuntoista jakeluverkkoa ennenaikaisesti.

Siirtymäajan pidentäminen tuntuu myös asiakkaan kukkarossa

Toimitusvarmuuden parantaminen lain edellyttämään tasoon merkitsee PKSS:n osalta kaikkiaan noin 600 miljoonan euron investointeja sähköverkkoon. Ilman jatkoaikaa investointitahtia olisi jouduttu kiihdyttämään 2020-luvulla huomattavasti nykyisestä 30 miljoonan euron vuositasosta. Siirtymäajan pidennyksen ansiosta siirtohintojen korotustarve tulee olemaan merkittävästi pienempi, kuin mitä se olisi alkuperäisellä aikataululla muutoin olisi ollut. Siirtymäaikana parannamme sähkönjakelun toimitusvarmuutta 30 miljoonan euron vuotuisten investointien lisäksi muilla kustannustehokkailla keinoilla, kuten tehostetulla vierimetsän hoidolla. Lisäksi sähköverkon kehittämisessä voidaan pidemmän siirtymäajan myötä ottaa paremmin huomioon maaseudun väestön kehitys ja sähkönkäytön tarpeen muuttuminen.