16.2.2024Iida Nevalainen

Mikä ihmeen kulutusvaikutus?

Sähkön hinta vaihtelee sähköpörssissä tunneittain kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähkönhinta on yleensä korkeimmillaan silloin, kun sähkölle on eniten tarvetta ja tarvittava sähkö joudutaan tuottamaan keskimääräistä kalliimmilla tuotantotavoilla. Tyypillisesti hinta ja kulutus ovat huipussaan pakkasjaksoina arkiaamun ja -illan tunteina.

Nykyajan sähköjärjestelmässä sähkönkäyttäjillä on entistä merkittävämpi rooli sähkön hintakehitykseen ja tästä syystä markkinoille on alkanut tulla sähkösopimuksia, joissa asiakas voi itse osallistua sähköjärjestelmän kulutusjoustoon seuraamalla ajantasaista markkinahintaa ja ajoittamalla kulutustaan halvemmille tunneille.

Asiakas voi näillä toimilla vaikuttaa oman sähkölaskunsa suuruuteen ja samalla vähentää kalliimpien ja ympäristölle haitallisempien tuotantomuotojen tarvetta.

Priima-sähkösopimuksemme yhtenä hintakomponenttina on kulutusvaikutus, joka voidaan ajatella ikään kuin ruuhkamaksuna. Kulutusvaikutuksen suuruus riippuu siitä, miten asiakkaan kulutus jakautuu vuorokauden eri tunneille. Kulutusvaikutus on asiakkaan oman keskihinnan ja pörssihinnan keskiarvon erotus. Negatiivinen kulutusvaikutus saadaan, kun kulutus on painottunut edullisille, kuukauden pörssihinnan keskiarvoa halvemmille tunneille ja positiivinen kulutusvaikutus saadaan silloin, kun kulutus on painottunut kuukauden pörssihinnan keskiarvoa kalliimmille tunneille.

Kulutusvaikutuksen merkitys riippuu myös hyvin pitkälti siitä, miten pörssisähkön tuntihinnat vaihtelevat. Tuntihintojen vaihtelun ollessa suurta, kulutusvaikutuksen merkityskin kasvaa huomattavasti. Kulutuksen ohjaaminen halvemmille tunneille pienentää kulutusvaikutusta ja tällöin myös lopullinen sähkönhinta laskee. Asiakas saa siis pienennettyä omaa sähkölaskuaan, jos oman keskihinnan saa pienemmäksi kuin kuukauden pörssisähkön keskiarvon.

Kulutuksen ajoittamiseen kannattaa kiinnittää huomiota silloinkin, kun asiakas on tehnyt hintakiinnityksiä. Hintakiinnityksillä asiakas saa sähkön hintaan varmuutta ja vakautta, mutta se ei ole yleensä lopullinen hinta. Sähkön hintaan lisätään vielä kulutusvaikutus ja toimitusmaksu, eli myyntiyhtiön marginaali. Sähkön lopullinen hinta määräytyy sillä perusteella, mille vuorokaudenajoille asiakkaan sähkönkäyttö on ajoittunut.

Alla olevissa esimerkeissä tarkastellaan asiakkaan sähkön kulutuskäyttäytymisen vaikutuksia asiakkaan lopulliseen laskutushintaan.

Esimerkki 1

Asiakas omistaa paritalon Joensuussa ja hänellä on voimassa Priima-sähkösopimus molemmissa asunnoissa. Asiakas ei ole halunnut tehdä hintakiinnityksiä kumpaankaan asuntoon, joten hänen sähkön hintansa perustuu ajantasaiseen markkinahintaan. Asiakas on kuullut, että kulutuksen ajoittaminen halvemmille tunneille olisi kannattavaa, joten asiakas päättää testata yhden päivän ajan kulutuksen ohjaamisen vaikutuksia omissa kohteissaan.

Asunto A:

Asiakkaan kokonaiskulutus on ollut päivän aikana yhteensä 117 kWh. Kulutus on painottunut asunnossa A enemmän kalliille tunneille alla olevan kaavion mukaisesti ja tästä syystä asiakkaan sähköenergian kustannukset yhden talvipäivän ajalta ovat 13,50 €.

Asunto B:

Asiakas on halunnut ohjata kulutustaan halvemmille tunneille alla olevan kaavion mukaisesti. Kohteen lämmitysjärjestelmä ja muut sähkölaitteet kuluttivat täsmälleen saman verran kuin naapuriasunnossa, eli 117 kWh. Koska asiakkaan kulutus painottui kuitenkin enemmän halvoille tunneille, oli hänen sähköenergiankustannuksensa edullisemmat kuin viereisessä asunnossa. Kustannukset yhden päivän ajalta olivat 11,96 €.

Lopputulos:

Jos asiakas olisi jatkanut kokeiluaan kuukauden ajan ja asuntojen kulutusprofiilit olisivat pysyneet suunnilleen samana joka päivä, olisi kahden eri asunnon sähköenergian kustannukset eronneet toisistaan lähes 50 €. Kulutuksen ajoittaminen halvemmille tunneille siis kannattaa.

Esimerkki 2

Asiakas omistaa paritalon Joensuussa ja hänellä on voimassa Priima-sähkösopimus talon molemmissa asunnoissa. Hänelle on kerrottu, että sähkön lopulliseen laskutushintaan vaikuttaa kulutusvaikutus ja että asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan sähkölaskunsa ajoittamalla kulutustaan halvemmille tunneille. Asiakas haluaa testata väitteen paikkansapitävyyttä ja seuraa molempien asuntojen kulutusta kahden tunnin ajan. Molempien kohteiden kulutus kahden tunnin ajalta on yhteensä 15 kWh. Sähkönhinta on ensimmäisellä tunnilla 5 snt/kWh ja toisella tunnilla 10 snt/kWh. Spot-hinnan keskiarvo on kahdelta tunnilta täten 7,5 snt/kWh.

Asunnossa A kulutukset ovat jakautuneet siten, että ensimmäisellä tunnilla kulutus on ollut 5 kWh ja toisella tunnilla 10 kWh. Asiakkaan kokonaiskustannukset kahden tunnilta on 125 snt ja asiakkaan oma keskihinta on tällöin 8,33 snt/kWh. Koska kulutusvaikutus lasketaan vähentämällä asiakkaan omasta keskihinnasta spot-hinnan keskiarvo, saadaan kulutusvaikutukseksi 0,83 snt/kWh.

Asunnossa B asiakas on jakanut kulutukset siten, että ensimmäisellä tunnilla kulutus on ollut 10 kWh ja toisella tunnilla 5 kWh. Asiakkaan kustannukset kahdelta tunnilta ovat tällöin 100snt. Asiakkaan oma keskihinta on 6,67 snt/kWh. Koska kulutusvaikutus lasketaan vähentämällä asiakkaan omasta keskihinnasta spot-hinnan keskiarvo, saadaan tämän kohteen kulutusvaikutukseksi -0,83 snt/kWh.

Esimerkki 3

Asiakkaalla on voimassa Priima-sähkösopimus. Asiakas on halunnut tehdä talven ajaksi 50 % kiinnityksen hintaan 8,20 snt/kWh ja loput kulutuksesta laskutetaan voimassa olevan markkinahinnan mukaan. Asiakkaan oma keskihinta yhtenä talvipäivänä on 10,02 snt/kWh.

Asiakkaan käyttö on tässä tapauksessa painottunut hyvin halvoille tunneille ja hänen kulutusvaikutuksensa päivältä on -0,69 snt/kWh. Toimitusmaksu, eli marginaali on 0,45 snt/kWh.

Asiakkaan sähkön hinta tällöin

(50 % x kiinnityshinta) + (50 % x kulutusvaikutus) + (50 % x oma keskihinta) + toimitusmaksu,

eli (50 % x 8,20 snt/kWh) + (50 % x (-0,69 snt/kWh)) + (50 % x 10,02 snt/kWh) + 0,45 = 9,215 snt/kWh

Esimerkki 4

Asiakkaalla on voimassa Priima-sähkösopimus. Asiakas on halunnut tehdä kohteeseen talven ajaksi 100 % kiinnityksen hintaan 8,20 snt/kWh. Asiakas ei ole pystynyt ajoittamaan kulutustaan täysin halvoille spot-tunneille ja tästä syystä asiakkaan kulutusvaikutus on yhden päivän ajalta 0,40 snt/kWh. Toimitusmaksu, eli marginaali on 0,45 snt/kWh.

Asiakkaan kokonaisenergian kustannukset ovat tällöin

100 % x kiinnityshinta + kulutusvaikutus + toimitusmaksu,

eli 100 % * 8,20snt/kWh + 0,40snt/kWh +0,45 snt/kWh = 9,05 snt/kWh

Esimerkeistä voidaan huomata, että markkinahintojen tarkkailulla ja kulutuksen ajoittamisella on suuri merkitys asiakkaan lopulliseen sähkönhintaan kaikissa tapauksissa. Siksi sitä kannattaa tehdä, vaikka olisikin tehnyt eritasoisia hintakiinnityksiä omiin kohteisiin. Asiakas voi näin itse vaikuttaa sähkönhintaansa ja oman sähkölaskunsa suuruuteen.

Iida Nevalainen
Asiakasvastaava