Vastuullisuus

Ympäristövastuu

Vastuullinen energiankäyttö on meidän kaikkien velvollisuus

Meille vastuullinen energiankäyttö ja sen tuotanto merkitsevät paitsi omia käytännön tekojamme, myös sitä, että energian käyttöön liittyvät asiat, kuten uusiutuvan tuotantotavan valinta tai kulutusjousto, olisivat myös asiakkaillemme mahdollisimman vaivattomia, kiinnostavia ja hinnaltaan houkuttelevia. Viemällä vastuullisen energiankäytön luontevaksi osaksi liiketoimintaamme ja jokaista asiakkuutta, vaikutamme parhaiten omaan ja tulevien sukupolvien elämään ja ympäristöön. Muutos alkaa aina yhdestä, vaikutus syntyy meistä kaikista.

Miten kannamme vastuumme asiakkaistamme ja ympäristöstä

Yhä useampi haluaa kulutusvalinnoillaan olla mukana asiassa, jolla on heille merkitystä. Arjen tilanteissa periaate ei saisi jäädä enää vain ajatuksen tasolle, vaan kannamme vastuumme siitä, että asiakkaamme saavat helposti tietoa omasta sähkönkäytöstään sähköisistä palveluistamme ja opastusta vastuulliseen energiankäyttöön esimerkiksi sähkönsäästön ja kulutusjouston keinoin.

Vastuumme asiakkaita kohtaan ilmenee myös siinä, että teemme työmme ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja tunnollisesti, ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet, sitoudumme asiakkaan tavoitteisiin sekä viemme lupaamamme asiat tarmokkaasti maaliin saakka.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n ympäristöpäämäärät konsernin näkökulmasta ovat:

 • Ympäristövahinkojen estäminen suunnitelmallisella kunnossapidolla, riskikohteiden kartoittamisella ja varautumissuunnitelmien päivittämisellä.

 • Ympäristövaikutusten huomioiminen kaikessa toiminnassa, kuten verkostomateriaali-, kiinteistö- ja kalustohankinnoissa.

 • Omien toimintaprosessien tehostaminen esimerkiksi logistiikassa ja kiinteistöjen hoidossa.

 • Asiakkaiden energiansäästötoimien edistäminen viestinnällä sekä tuottamalla palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat merkittävästi tehostaa omaa energiankäyttöään.

 • Ympäristövaikutuksien minimoiminen sähköverkon suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.

Lisäksi panostamme muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen, kierrätykseen sekä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen sähkön tuotannossa.

Sähköenergian käyttäminen ja siihen liittyvät valinnat vaikuttavat merkittävästi meidän jokaisen hiilijalanjälkeemme.

Asiakkaan kannalta vastuullinen energiankäyttö merkitsee käytännössä

 • tietoisuutta omasta energiankäytöstä

 • tietoisuutta oman energiankäytön ympäristövaikutuksista

 • tietoisuutta vaikuttamiskeinoista omaan energiankäyttöön

 • halua tehdä valintoja ja muutoksia omaan energiakäyttäytymiseen ja seurata tuloksia

 • osallistumista markkinoille sähkön tuottajana, energiansäästäjänä, päästöttömän sähkön ostajana ja kulutusjouston kautta.

Asiakkaiden vastuullisen energian käytön edistäminen tarkoittaa meidän osaltamme

 • helppokäyttöisen energiankäyttötiedon tuottamista (OmaPKS-asiointikanava, Priima Live -palvelu)

 • kiinnostuksen herättämistä ja tietoisuuden lisäämistä (mm. nettisivut, Kymppi-asiakaslehti)

 • kiinnostavia ja hyödyllisiä energiapalveluja, kuten edistyksellinen Priima ja Priimaplus pörssisähkösopimukset

 • Mottinetti-polttopuupalvelu

 • uuden tiedon tuottamista asiakkaille osallistumalla alan tutkimustoimintaan.

Vastuullinen sähköntuotanto

Katsomme asioita niin yksittäisen asiakkaan, meitä ympäröivän yhteisön kuin koko maapallon näkökulmasta. Tiivis läsnäolo asiakkaidemme keskuudessa takaa sen, että vastaamme sanoistamme ja teoistamme.

Sähköntuotannon osalta teemme ratkaisuja, joista on hyötyä kaikille osapuolille; ilmastolle, asiakkaille, luonnolle, eläinlajeille, eri sidosryhmille ja jatkuvuuden vuoksi myös omalle liiketoiminnalle. Panostamme vahvasti uusiutuvaan ja päästöttömään sähköntuotantoon kuten vesi-, tuuli- ja ydinvoimaan.

Vesivoimantuotantomme keskeisiä periaatteita ovat ympäristön hyvinvoinnin kunnioittaminen ja ympäristöriskien minimoiminen, avoimuus, laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä myönteinen suhtautuminen vaelluskalojen palauttamishankkeisiin. Esimerkkeinä ja käytännön tekoina toimivat ja Louhikosken vesivoimalan purkaminen järvitaimenkannan elvyttämiseksi. Näissä kohteissa on etsitty ja löydetty paras ratkaisu, josta kaikki hyötyvät.

Olemme saavuttaneet ympäristötavoitteemme koskien hiilivoimaan perustuvasta sähköntuotannosta luopumista. Tavoite hiilidioksidipäästöjen nollatasosta omassa energiantuotannossa saavutimme vuonna 2022 lakkauttamalla vanhat hiilivoimalaosuudet. Tuotantomme koostuu jatkossa vain uusiutuvasta vesi- ja tuulivoimasta, sekä päästöttömästä ydinvoimasta.

Yhteistyössä on voimaa

PKS on jäsenenä UNESCON MaB-ohjelmaan kuuluvan Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppanuusverkostossa, jonka tavoitteena on kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ihmisen ja ympäristön välisen suhteen parantaminen alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Globaalissa yhteistyöverkostossa on 738 aluetta 134 maassa. Suomessa biosfäärialueita on kaksi, yksi Pohjois-Karjalassa ja toinen Saaristomerellä.

Olemme myös mukana Joensuun kaupungin ilmastokumppaniverkostossa, jonka tavoitteena on yhdessä mahdollistaa Joensuun hiilineutraalius vuoteen 2025. Lisäksi olemme sitoutuneet Energiateollisuuden vapaaehtoiseen energiansäästösopimukseen.

Kestävyysraportointi

Valmistaudumme parhaillaan EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaiseen raportointiin. PKS-konsernin ensimmäinen raportti julkaistaan vuonna 2026.

Sosiaalinen vastuu:

Ihmisläheisyys ja laadukas johtaminen ovat yrityskulttuurimme kulmakivet

PKS-konsernissa työskentelee yhteensä noin 370 oman työnsä asiantuntijaa ja lisäksi työllistämme yhteistyökumppaneitamme vuosittain noin 300 henkilötyövuoden edestä. Sen lisäksi tarjoamme opiskelijoille monia kesätyö- ja harjoittelupaikkoja, joiden kautta nuoret pääsevät tutustumaan energia-alaan.

Meille hyvinvoiva ja työhönsä sitoutunut henkilöstö on kunnia-asia ja menestyvän liiketoiminnan edellytys. Kehitämme ja ylläpidämme työhyvinvointia yhdessä työntekijöidemme kanssa. Tarjoamme joustavat työskentelymahdollisuudet ja hyvät työsuhde-edut, kuten monipuoliset e-passiedut, viikoittaisia liikuntaryhmiä, työsuhdepolkupyöräedun, laajan työterveyshuollon ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Tuemme myös henkilöstömme omatoimista opiskelua sekä koulutamme mm. hyvän johtamisen ja työyhteisötaitojen ylläpitoon sekä ammatilliseen osaamiseen liittyviin taitoihin.

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia, sen kehittymistä sekä toiminnan ja töiden sujuvuutta vuosittain tehtävällä henkilöstötyytyväisyystutkimuksella. Työntekijämme haluavat aktiivisesti tuoda mielipiteensä julki ja osallistua toiminnan kehittämiseen, jonka vuoksi tutkimuksen vastausprosentti on ollut 80 % kahta puolta. Saatujen kokonaisarvosanojen perusteella voimme ylpeydellä todeta henkilöstötyytyväisyyden olevan vahvuutemme. PKS-konsernissa ollaan töissä keskimäärin reilut kymmenen vuotta, mutta yli 30 vuoden työuratkaan eivät ole kovin harvinaisia.

Laadukas johtaminen on yksi työssä viihtymisen ja työhyvinvoinnin kulmakivistä. Panostamme johtamisen jatkuvaan kehittämiseen valmennuksilla, johon kaikki esimiehemme osallistuvat. Viimeisimmän valmennuksen lopputulemana julkaisimme työmme tueksi yhtiökohtaiset johtamisen käsikirjat. Johtamisen tason mittaaminen on myös yksi osio henkilöstötutkimustamme.

Syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua emme hyväksy missään muodossa.

Taloudellinen vastuu

PKS tuo elinvoimaisuutta maakuntaan

PKS:n kotiseutu on Pohjois-Karjalassa ja teemme laajaa yhteistyötä alueen elinvoimaisuuden hyväksi. Huolehdimme kaikki vaatimukset täyttävästä sähköinfrasta, tarjoamme työpaikkoja, ostamme alueen toimijoilta työpanosta ja palveluita sekä hyödynnämme asiantuntijoiden osaamista. Lisäksi olemme mukana tukemassa paikallista harrastustoimintaa ja tapahtumia liikunnan ja kulttuurin saralla. Näin turvaamme omalta osaltamme, että Pohjois-Karjalassa on hyvä elää juuri siellä, minne kukin kotinsa perustaa.

Kuntaomisteisena yhtiönä maksamme osinkoja 17 omistajakunnallemme vuosittain yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa. Maksamamme osingot kiertävät takaisin kuntien ja kaupunkien asukkaiden hyväksi erilaisina palveluina. Säännölliset osinkotulot hillitsevät osaltaan kuntalaisten veroprosenttien nousupaineita.

PKS-konserni maksaa palkkoja vuodessa liki 17 miljoonaa euroa.

Vastuullinen vesivoimatuotanto