20.3.2023

Energiakriisi nosti sähkön markkinahinnat ennätyskorkealle

PKS-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2022

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kriisiytti energia-alan Suomessa. Sähköpulan riski ja erittäin korkeat sähkön markkinahinnat vaikuttivat PKS-konsernin liiketoimintaan. Oma vesivoimantuotanto tasoitti hieman ennätyskovien hankintakulujen vaikutusta asiakashintoihin.

Konsernin tulos säilyi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta vakaalla tasolla. Liikevaihto oli 215 (174) miljoonaa euroa, johon vaikuttivat sähkömarkkinahintojen nousu sekä asiakasmäärän kasvu. Sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin käytettiin 33 (32) miljoonaa euroa.

Sähkökauppa ja tuotanto Sähkömarkkinahistorian kallein vuosi

PKS Sähkökauppa myy sähköenergiaa ja siihen liittyviä palveluja koko Suomeen. Asiakkaiden sähkönkäyttöpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana merkittävästi, mutta sähkönkulutus pieneni 6,7 %. Laskuun vaikutti lauhan sään ja valtakunnallisen Astetta alemmas -energiansäästökampanjan lisäksi kallistunut sähkön hinta. Edellisvuodesta yli kaksinkertaistuneet tukkumarkkinahinnat lisäsivät sähkönhankintakustannuksia ja sähköliiketoiminnan liikevaihtoa, joka oli 126 (76,6) miljoona euroa. Oman tuotannon ja sen myynnin yhdistelmä sekä onnistuneet toimet sähkömarkkinoilla mahdollistivat kuitenkin asiakkaille markkinahintoja edullisemman sähkön.

Omien vesivoimalaitosten tuotanto jäi 178 miljoonaan kilowattituntiin, missä oli laskua edellisvuoteen noin prosentin verran. Omien tuotanto-osuuksien tuotantomäärä sen sijaan kasvoi 26 prosenttia ja oli yhteensä 88 (70) miljoonaa kilowattituntia pääosin Olkiluoto 3 -voimalaitoksen koekäyttövaiheen sekä lisääntyneen tuulivoimantuotannon myötä. Siirryimme vuoden 2022 lopussa hiilineutraaliin sähköntuotantoon, kun luovuimme osuudestamme Vaasan Vaskiluodon voimalaitoksessa.

PKS Sähkönsiirto Oy

Asiakkaat säästivät sähköä, uutta verkkoa rakennettiin 700 kilometriä

Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa sähkönjakelusta ja sähköverkosta sekä sen kehittämisestä vastaavan PKS Sähkönsiirron verkossa siirrettiin sähköä 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutos johtui pääasiassa siitä, että asiakkaat säästivät sähköä, koska energian hinta oli korkealla. Lisäksi loppuvuoteen 2022 ajoittui lämmin ajanjakso, jolloin asuntojen lämmittämiseen ei tarvittu niin paljon sähköä. Kaikkiaan sähköä siirrettiin 1010 gigawattituntia.

Uusia sähköliittymiä myytiin 27 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Aurinkosähköjärjestelmiä sen sijaan liitettiin verkkoon 87 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Kaikkiaan PKS Sähkönsiirron verkossa oli vuoden 2022 lopussa lähes 2000 aurinkosähköjärjestelmää.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta niin, että myrskyt ja lumikuormat eivät aiheuta taajamissa yli kuuden eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä. PKS Sähkönsiirto Oy:n on saavutettava tavoite vuoden 2036 loppuun mennessä.

Vuonna 2022 uudistusten painopiste suuntautui haja-asutusalueiden sähköverkkoon. Haja-asutusalueella uusittiin ilmassa kulkevia 20 kilovoltin runkojohtoja maakaapeloimalla ja siirtämällä metsissä kulkevia ilmajohtoja teiden varsille, missä ne ovat helpommin huollettavissa. Osa 20 kilovoltin johtohaaroista uusittiin yhden kilovoltin maakaapelirakenteilla. Sähköverkon uudistamisen lisäksi PKS Sähkönsiirto uudisti Tohmajärven sähköaseman sekä Viinijärven ja Kiteen sähköasemien päämuuntajat.

Kaikkiaan sähköverkon uudistamiseen käytettiin yli 33 miljoonaa euroa. Tuolla summalla rakennettiin uutta sähköverkkoa kaikkiaan 700 kilometriä ja rakennusurakat työllistivät noin 300 henkilötyövuoden verran.

Yksittäisiä sähköverkossa olevia vikoja sattui vuoden aikana 30 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vikamäärän kasvu johtui alkuvuoden haasteellisesta lumitilanteesta, kun puissa sekä sähköverkossa olleet luomikuormat aiheuttivat vikoja useiden viikkojen ajan. Sähkönjakelun suurhäiriöksi luokiteltavia vikatilanteita oli saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta viime vuosien aikana tehdyt sähköverkon uudistukset vähensivät katkojen määriä ja lyhensivät niiden kestoja verrattuna vuoteen 2021.

Enerke Oy

Sähköverkoston rakentaminen ja kunnossapito kasvoi maltillisesti

Sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluja tarjoava Enerke Oy on vakiinnuttanut asemaansa Savossa, Kainuussa ja Keski-Suomessa. Enerken liikevaihto kasvoi suunnitellusti ja oli yhteensä 53 miljoonaa euroa. Kasvua tuli erityisesti sähköasema- ja teollisuussähkönjakelun palvelujen osalta. Toiminnan laajentamisen esteenä ovat olleet työvoiman saatavuus ja riskit materiaalien hinnoissa ja saatavuudessa. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi Enerke teki vuoden 2022 aikana useita avauksia toisen asteen oppilaitosten kanssa. Toimipaikkoja Enerkellä oli 16 ja se työllisti yli 240 henkilöä.