15.3.2024

PKS-konsernin tilinpäätös vuodelta 2023

Sähkön tukkumarkkinahinnat laskivat lähelle pitkän aikavälin keskiarvoa

Vuoden 2023 aikana sähkön tukkuhintojen vaihtelut kasvoivat merkittävästi ja hintojen volatiliteetistä on tullut uusi normaali sähkömarkkinoilla.

Konsernin liikevaihto oli 203 miljoonaa euroa.

Sähkökauppa ja tuotanto

Sähkön markkinahintojen volatiliteetti kasvoi

Vuoden 2023 aikana sähkön markkinahinnat palasivat poikkeuksellisen kriisivuoden jälkeen lähemmäksi pitkän aikavälin keskiarvohintatasoja. Vuoden 2023 sähkön spot-hintojen keskiarvo oli noin 57 €/MWh, kun edellisenä vuotena keskihintataso oli 154 €/MWh. Sähkön hintatasoa Suomessa vakautti Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen kaupallisen sähköntuotannon alkaminen huhtikuun 16. päivänä. Myös tuulivoimakapasiteettia valmistui vuoden 2023 aikana lisää noin 1500 MW verran. Tämä kasvu jatkuu voimakkaana myös tulevina vuosina. Lisääntyvä tuulivoimatuotanto lisää sähkön tukkumarkkinahintojen volatiliteettiä.

PKS Sähkökaupan liikevaihto oli 99,9 miljoona euroa, joka oli lähes 21 prosenttia edellistä vuotta pienempi matalampien sähkön myyntihintojen takia. Hyvin poikkeuksellisesta markkina- ja kilpailutilanteesta huolimatta sähkökauppa pystyi hieman parantamaan tulosta edelliseen vuoteen verrattuna.

Vesivoima on yksi tärkeimmistä Suomen sähköverkon ylläpitäjistä. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n omat maakunnassa sijaitsevat vesivoimalaitokset tuottavat tärkeää ja merkityksellistä, hajautettua ja säätökapasiteetiltaan erinomaista vesivoimaa Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseksi. Omien vesivoimalaitosten tuotanto oli 223 miljoonaa kilowattituntia, jossa kasvua edellisvuoteen lähes 25 prosenttia.

Viime vuosina tehtyjen kymmenien miljoonien investoinnit voimalaitoksiimme ovat parantaneet niiden ympäristöystävällisyyttä ja säätökykyä tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Tämä innovatiivinen työ jatkui myös vuonna 2023 Saarion vesivoimalaitoksen peruskorjauksen yhteydessä, joka tehtiin kiertotalous huomioiden.

Sähköverkkopalvelut

PKS Sähkönsiirto Oy

Vuonna 2023 PKS Sähkönsiirto Oy:n siirsi sähköenergiaa toimialueellaan noin 936 GWh, joka oli yli 7 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Siirtomäärän lasku johtui alkuvuoden lämpimistä talvikuukausista, sähkön säästämisestä sekä aurinkopaneelien lisääntymisestä toimialueella, mikä näkyi kesäkuukausien sähkön siirtomäärän alentumisena.

PKS Sähkönsiirto Oy:n jakeluverkoston kokonaispituus oli vuoden 2023 lopussa 22 861 kilometriä. Vuoden lopussa sähköverkossa oli kaikkiaan 35 sähköasemaa sekä 9 349 muuntamoa. Keskijänniteverkosta oli kaapeloitu maan alle 15,4 prosenttia ja pienjänniteverkosta 34,6 prosenttia. Verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 39,2 miljoonaa euroa ja verkostoa uusittiin kaikkiaan yli 630 kilometriä. Sähköverkon uudistamisen lisäksi PKS Sähkönsiirto Oy uudisti vuoden 2023 aikana Polvijärven ja Saarion sähköasemat sekä Enon ja Uskalin sähköasemien päämuuntajat. Vuoden aikana asiakkaille rakennettiin 151 uutta sähköliittymää, mikä oli 11 % edellistä vuotta vähemmän. Lisäksi jakeluverkkoon liitettiin vuoden aikana 681 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden lopussa jakeluverkkoon oli liitetty aurinkosähköjärjestelmiä 2710 kappaletta kokonaistehon ollessa jo yli 21 MVA.

Kokonaisuudessaan vuosi 2023 oli kohtalaisen rauhallinen sähkön jakeluhäiriöiden osalta. Sähkönjakelun suurhäiriöitä oli vuonna 2023 yli puolet vähemmän ja sähköverkon keski- ja pienjännitevikoja kolmasosan vähemmän kuin vuonna 2022.

Vuoden 2023 aikana varauduttiin mahdollisen valtakunnallisen sähköpulan varalle. Yhtiö ylläpiti valmiutta ja kykyä rajoittaa sähkön käyttöä mahdollisen sähköpulan aikana. Varautumisen myötä ylläpidettiin ja päivitettiin suunnitelmia ja tietojärjestelmiä sekä harjoiteltiin kiertävien sähkökatkojen tekemistä.

Lähivuosien aikana nykyisestä tunnin mittausjaksosta siirrytään 15 minuutin mittausjaksoon. Verkkoyhtiöille tämä tarkoittaa asiakkaiden käyttöpaikoilla olevien mittalaitteiden uusimista. Vuoden 2022 aikana PKS Sähkönsiirto kilpailutti uusien mittauslaitteiden, mittauspalvelun ja mittaustiedon hallintapalvelun hankinnan. Vuoden 2023 aikana aloitettiin uusien mittauslaitteiden sekä palveluiden käyttöönotto. Uusien mittalaitteiden laajamittaiset asennukset ajoittuvat vuosille 2024–2027.

Sähköverkoston rakentaminen ja kunnossapito

Enerke Oy

Sähkönjakelujärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluja tarjoava Enerke Oy on vakiinnuttanut asemaansa ympäri Suomea. Enerken projektit ovat laajalla alueella Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Savossa, Keski- ja Järvi-Suomessa sekä Pirkanmaalla ja Etelä-Suomessa. Vuoden 2023 aikana valmistuneiden töiden määrä oli Enerken historian suurin ja se saavutti ensimmäistä kertaa yli 70 M€:n liikevaihdon. Palveluissa myynnin kasvua tehtiin erityisesti tietoliikenneverkkojen ja sähköasemien rakentamisessa. Enerken henkilöstömäärä kasvoi 17 henkilöllö vuoden 2023 aikana ja se työllisti yli 270 henkilöä 16 paikkakunnalla.