17.5.2021

Pohjois-Karjalan Sähkö sai luvan purkaa Louhikosken vesivoimalaitoksen

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi myönteisen päätöksen voimalaitosta koskevan vesioikeudellisen luvan ja siihen liittyvän kalatievelvoitteen raukeamisesta 30.4.2021. PKS:n laatiman hakemuksen keskeisenä sisältönä oli voimalaitoksen, säännöstelypadon ja muiden hankkeeseen kuuluvien rakenteiden purkaminen.

Lupaan sisältyy myös pohjapadon rakentaminen ja sitä varten tarvittava käyttöoikeus toisen omistamalle alueelle. Pohjapato on tarkoitus rakentaa nykyisen säännöstelypadon alapuolelle, sen eteläiseen haaraan.

Tuleva vedenkorkeus nykyisen säännöstelypadon yläpuolella laskee nykyisestä ja on jatkossa vastaava kuin ennen voimalaitoksen rakentamista vallinnut vedenkorkeus.

Louhikosken vesivoimalaitoksen purkaminen vapauttaa Saramojoen luonnolliseksi jokireitiksi kalatalous- ja virkistyskäyttöön. Patorakenteiden purkaminen poistaa joesta kalojen vaellusesteen, jolloin siitä hyötyy erityisesti Vuoksen vesistön erittäin uhanalainen järvitaimen.

- Myönteinen lupapäätös oli meille hieno odotettu uutinen. Vesivoimasta luopuminen on hyvin vaativa prosessi, ja Louhikosken osalta selvitystyöt eri hankevaihtoehdoista aloitettiin jo vuosia sitten. Kun päätösten aika lopulta koitti, valinta oli selkeä ja hankkeen tuoma positiivinen palaute on tukenut päätöstämme. Nyt pääsemme vihdoin myös toteuttamaan tämän historiallisen suunnitelman, iloitsee Sähköntuotannon liiketoimintajohtaja Jari von Becker Pohjois-Karjalan Sähköstä.

Voimalaitoksen purkaminen etenee lähiviikkojen aikana hankesuunnitelmien päivittämisellä ja urakoitsijavalinnoilla. Työt Louhikoskella pyritään aloittamaan heinäkuun lopussa ja saattaa päätökseen 2021 vuoden loppuun mennessä. Alustavien suunnitelmien mukaisesti sähkön tuotanto päättyy Louhikoskella elokuun 2021 lopussa.

Louhikosken purkaminen osa PKS:n vastuullisuusajattelua

Louhikosken voimalaitoksen tulevaisuuden kartoituksessa nousi esiin kaksi ratkaisuvaihtoehtoa: voimalatekniikan modernisointi tämän ajan vaatimusten mukaiseksi tai voimalan purkaminen vastikkeetta.

- Saneerausinvestointi olisi ollut laskelmiemme mukaan taloudellisesti kannattava, mutta tässä tapauksessa Saramojoen vapauttamisen arvo ympäristölle ja maakunnalle oli mielestämme kuitenkin taloudellista tuottoa suurempi. Päätöstä edesauttoi se, ettei voimalaitoksen purkamisesta aiheudu meille pysyvää säännöstelyvelvollisuutta, taustoittaa von Becker.

PKS noudattaa kaikessa toiminnassaan vastuullisuutta. Vesivoiman rakentamien, käyttö ja ylläpito toteutetaan kustannustehokkaasti sekä vastuullisesti ympäristöarvot ja turvallisuus huomioiden. Yksi käytännön esimerkki vastuullisuusajattelustamme sähköntuotannossa on Pielisjoen Kuurnaan rakennettu äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen lisääntymisalue.

Louhikosken purkamishanketta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Nurmekseen kaupungin, Maakuntaliiton ELY-keskuksen ja paikallisten rahoittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.