Priima tuotekohtaiset sopimusehdot

Edellytykset sopimuksen aloittamiselle

Priima-sopimuksen käyttökohteina voivat olla Suomessa yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitetyt käyttöpaikat, joiden sähkönkulutus on enimmillään 100 000 kWh/vuosi, ellei muuta ole sovittu. Käyttöpaikalla on oltava etäluettava, tunneittain rekisteröivä sähköenergian kulutusmittaus. Sähköntoimitus pyritään aloittamaan kullakin käyttöpaikalla toivottuna alkamisajankohtana. Käyttöpaikan sähkönsiirrosta vastaava jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan.

Sopimusrakenne

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi sanoa sopimuksen irti kahden viikon irtisanomisajalla, mikäli asiakkaalla ei ole voimassaolevia hintakiinnityksiä. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n (PKS) osalta irtisanomisaika on yksi kuukausi vastaavin hintakiinnityksiä koskevin ehdoin. Asiakkaalla on mahdollisuus kiinnittää tuleva sähköenergian hinta Priima Live -palvelussa esitetyille kiinnitysjaksoille. Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain tai kokonaan jollekin jaksolle, sopimus muuttuu määräaikaiseksi ja se on voimassa kiinnityshetkestä kyseisen jakson päättymiseen asti eikä sitä voi irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta. Tehtyjä hintakiinnityksiä ei voi perua. Kun asiakas kiinnittää hinnan jollekin tulevalle jaksolle, hän kiinnittää samalla kuukausi- ja toimitusmaksut kiinnityshetkestä kyseisen jakson päättymiseen asti eikä niitä voi enää asiakkaan tai PKS:n toimesta muuttaa. Jos asiakas on jo aiemmin kiinnittänyt kuukausi- ja toimitusmaksut jonkin jakson päättymiseen asti, uusi kiinnitys ei kumoa aiemmin kiinnitettyjä maksuja.

Sähköenergian hinta

Hinnoittelussa käytetään Nord Poolin tuntikohtaista spot-hintaa asiakkaan käyttöpaikan hinta-alueella, joka sopimuksen tekohetkellä on Elspot Finland. Jos tukkumarkkinoiden spot-hinnoittelussa siirrytään tuntikohtaisesta tarkkuudesta johonkin muuhun, esim. 15 minuutin tarkkuuteen, kaikki laskenta tehdään uuden tarkkuuden mukaisesti. Sähköenergian hinta muodostuu kuukausimaksusta, toimitusmaksusta, energiamaksusta ja tehtyjen hintakiinnitysten osuutta vastaavasta profiilivaikutuksesta.

Kuukausimaksu:
Kuukausimaksu on kiinteä eikä riipu sähkön kulutuksen määrästä.

Toimitusmaksu:
Toimitusmaksu on energiaperusteinen ja se peritään jokaiselta toimitetulta kilowattitunnilta.

Energiamaksu:
• Jos asiakas ei ole kiinnittänyt hintaa, sähköenergian hinta määräytyy tuntikohtaisen spot-hinnan mukaisesti.

  • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan 50 %:sesti, puolet sähköenergian tuntikohtaisesta hinnasta määräytyy kiinnityshinnan ja puolet spot-hinnan mukaisesti (50 % kiinnitysosuus).
  • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan 100 %:sesti, sähköenergian tuntikohtainen hinta määräytyy kiinnityshinnan mukaisesti. Jos kiinnitys on tehty kahdessa erässä, kiinnityshinta on tehtyjen kiinnitysten keskiarvo (100 % kiinnitysosuus).
  • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain tai kokonaan, hintaan lisätään kiinnitysosuutta vastaava profiilivaikutus.

Profiilivaikutus:

Profiilivaikutus syntyy asiakkaan tuntikohtaisen sähkönkäytön ja spot-hinnan yhteisvaikutuksesta. Jos asiakkaan sähkönkäyttö painottuu niille tunneille, joilla spot-hinta on alhainen, profiilivaikutus pienentää lopullista sähkölaskua. Vastaavasti sähkökäytön painottuminen kalliiden spot-hintojen ajalle kasvattaa laskua.
Profiilivaikutus lasketaan kalenterikuukausittain seuraavasti: asiakkaan toteutuneella sähkönkäytöllä painotetun spot-hinnan keskiarvosta vähennetään vastaavan kalenterikuukauden spot-hinnan aritmeettinen keskiarvo. Sähkölaskun energiamaksun suuruus on kaikissa tilanteissa minimissään nolla euroa.

Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Sopimuksen määräajan umpeuduttua PKS voi muuttaa sopimusehtoja tai hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaille 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. PKS ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Sähkön alkuperä

Asiakas voi valita, onko hänen ostamansa sähkö uusiutuvaa energiaa vai onko se ns. sekasähköä. Energian päästöttömyys varmennetaan EU:n hyväksymillä GO-alkuperätakuilla (Guarantee of Origin), joiden käyttöä viranomaiset valvovat väärinkäytösten estämiseksi. Asiakkaan valitessa päästöttömän sähkön hän hyväksyy myös siitä perittävän maksun. Kohdan ”Sopimusrakenne” säännöt koskevat myös GO-alkuperätakuun hinnan muuttamista.

Laskutus ja raportointi

Laskutushinta määräytyy aina kalenterikuukausittain kohdan ”Sähköenergian hinta” mukaisesti riippumatta siitä, mikä asiakkaan valitsema laskutusväli on. Laskussa ei eritellä hinnan muodostumisen yksityiskohtia kuten tuntikohtaisia hintoja, vaan asiakkaan sähkönkäytön ja laskutuksen tuntikohtainen raportointi tapahtuu Priima Live -palvelussa.

Priima Live

Priima Live on asiakkaan sähköenergian salkunhallintapalvelu, jota voi käyttää yleisimmillä päätelaitteilla. Priima Livessä käytetään korkean tason salausjärjestelmää, joka takaa asiakkaan tietosuojan. PKS on velvollinen pitämään Priima Live -palvelun toiminnassa 24/7-periaatteella lukuun ottamatta sähköpörssin mahdollisia häiriötilanteita sekä normaaleja tai ennalta arvaamattomia huolto-, päivitys-, laite- ja tietoliikennekatkoja. Hinnan kiinnitykset tehdään Priima Livessä ja ne varmistetaan pankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnisteella.
Asiakkaalla on velvollisuus ylläpitää omat asiakastietonsa ajan tasalla, mukaan lukien sähköposti- ja puhelinnumerotiedot. Asiakkaan ja PKS:n pääasiallinen kommunikointiväline on Priima Live -palvelu. Käyttäjä hyväksyy Priima Live -palvelun käyttöehdot rekisteröityessään palveluun.

Yleistä

Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole mainittu tai ei muuta ole sovittu, tämän sopimuksen mukaisen sähköenergian toimittamiseen käytetään Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta www.pks.fi/ehdot, ne voi noutaa palvelutoimistoltamme tai tilata asiakaspalvelun numerostamme 013 2663 100, jolloin toimitamme ne postin tai sähköpostin välityksellä.

Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 21.1.2021 alkaen.