Pohjois-Karjalan Sähkö purkaa Louhikosken voimalaitoksen

Saramojoki vapautuu kalataloudelle ja virkistyskäyttöön

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on käynnistänyt hankkeen, jossa Louhikosken vesivoimalaitos tullaan purkamaan ja sen myötä vapauttamaan Saramojoki luonnolliseksi jokireitiksi. Hanketta on valmisteltu jo kaksi vuotta erittäin hyvässä yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Nurmekseen kaupungin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja paikallisten rahoittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hanke on edennyt joustavasti ja suunnitelman mukaan joki voitaisiin nopeimmillaan vapauttaa muuhun käyttöön jo ensi vuoden syksyllä. Hankkeen toteuttaminen vaatii vesilain mukaisen luvan. Voimalan purkamisen kokonaiskustannukset ovat 1,7 miljoonaa euroa. PKS luopuu voimalaitoksesta korvauksetta.

Louhikosken voimalaitos on rakenteeltaan Suomessa melko harvinainen putkivoimalaitos. Vesi johdetaan yläkanavaa pitkin 84 metriä pitkään tuloputkeen, josta vesi jaetaan kolmelle turbiinille. Ensimmäinen voimalaitos Louhikoskeen rakennettiin jo 1920-luvulla ja nykyiseen muotoonsa voimalaitos uusittiin 1987. Voimalaitoksen teho 0,5 megawattia ja se on tuottanut sähköä noin kaksi miljoonaa kilowattituntia vuodessa.

Louhikosken voimalaitoksen peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä nousi esiin kaksi ratkaisuvaihtoehtoa: voimalatekniikan modernisointi tämän ajan vaatimusten mukaiseksi tai voimalan purkaminen.
– Saneerausinvestointi olisi ollut laskelmiemme mukaan sinänsä taloudellisesti kannattava, mutta tässä tapauksessa Saramojoen vapauttamisen arvo ympäristölle, kalakannalle ja maakunnalle oli mielestämme kuitenkin taloudellista tuottoa suurempi. Päätökseen vaikutti myönteisesti myös se, ettei voimalaitoksen purkamisesta aiheudu yhtiölle pysyvää säännöstelyvelvollisuutta tai muita rasitteita, kertoo liiketoimintajohtaja Jari von Becker Pohjois-Karjalan Sähköstä.

Vesivoima on Pohjois-Karjalan Sähkölle strateginen omistus. Vesivoimalla tuotetaan puhdasta uusiutuvaa energiaa, jonka merkitys ja arvo tulevaisuudessa kasvaa edelleen. Pohjois-Karjalan Sähkö omistaa toimialueellaan 11 vesivoimalaitosta, joiden tuottama sähkö kattaa yli 15 prosenttia asiakkaittemme tarvitsemasta sähköstä. Omalla vesivoimatuotannolla on merkittävä taloudellinen vaikutus yhtiölle, sähkönkäyttäjille ja koko maakunnalle.

Saramojoki on kolmanneksi suurin Pieliseen virtaavista joista ja sen latvat sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Kainuun raja-alueiden vaaroilla. Jokireitin latvavesistöjen ja Pielisen välinen korkeusero on noin 115 metriä ja jokireitillä on runsaasti koski- ja virta-alueita. Pielinen ja siihen laskevat virtavedet ovat erittäin uhanalaisen Vuoksen järvitaimenen keskeistä elinaluetta. Saramojoki sivuhaaroineen tulee vapaana virtaavana laajentamaan järvitaimenen lisääntymis- ja kasvualuetta merkittävästi.

– Noudatamme kaikessa toiminnassamme vastuullisuutta. Vesivoiman rakentamien, käyttö ja ylläpito toteutetaan kustannustehokkaasti sekä vastuullisesti ympäristöarvot ja turvallisuus huomioiden. Pielisjoen Kuurnaan rakennettu Saimaan järvilohen poikastuotantoalue on aikaisempi käytännön esimerkki vastuullisuusajattelustamme sähköntuotannossa, Jari von Becker toteaa.

Saramojoen merkittävä jokiekosysteemi sijaitsee pääosin Nurmeksen kaupungin alueella.

– Joen vapauttaminen mahdollistaa jatkossa lukuisten toimijoiden kunnostushankkeet yläjuoksulla ja näihin saatavan julkisen rahoituksen. Patorakenteiden purkaminen lisää joen virkistyskäyttöä ja laajemminkin koko seutukunnan kiinnostavuutta matkailukohteena, joten imagoarvo on tätä kautta merkittävä kehittyvälle matkailukaupunki Nurmekselle, toteaa Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi.

Louhikosken voimalaitoksen purkaminen ja Saramojoen vapauttaminen -hanke on Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-vaelluskalaohjelman ensimmäinen rahoitusta saava purkuhanke. Rahoitukseen osallistumisesta ovat tähän mennessä ilmoittaneet Pohjois-Karjalan Sähkön lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö, Pohjois-Savon ELY-keskus, Nurmeksen kaupunki, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Nestori-säätiö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, LähiTapiola Itä, Scanpole Oy ja Sasta Oy.

 

Lue lisää vesivoimantuotannostamme

Järvilohen poikastuotantoalen rakentui Kuurnaan