26.11.2020

Tulevaisuus aina mielessä

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) perustettiin 75 vuotta sitten toimialueensa hyvinvoinnin edistämiseksi ja alueen saattamiseksi sähkön osalta tasavertaiseen asemaan muun Suomen kanssa. Tuolloin asetettu tavoite on periaatteessa saavutettu, mutta jatkuvan muutoksen maailmassa työ ei ole koskaan valmis. Myös energia-alalla tapahtuu jatkuvasti kehitystä. Ratkottavana on koko joukko kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä kaikille.

PKS 75-juhlavuosiartikkeli 4/4; kirjoittaja: historioitsija Pekka Kauppinen

PKS ei voi heittäytyä lastuksi laineille, joten tulevan kehityksen arviointi on yhtiössä perustyötä. Teknologian muutokset, välineet ja velvoitteet toimitusvarmuuden lisäämiseksi, muutokset asiakaskunnassa tai sähköntuotannon ja -kulutuksen rakenteissa ovat esimerkkejä asioista, joista tarvitaan tietoa. On nähtävä niin lähelle kuin kauas tulevaisuuteen. On katsottava asioita ja ihmisen toimintaa yhtiön, toimialueen, koko Suomen, Euroopan ja maailman laajuudessa.

Maantieteellisesti kaukaiset tapahtumat voivat heijastua nopeasti yhtiön tasolle. Onnistuneella sähkökaupan riskienhallinnalla PKS on torjunut monen monta ikävää yllätystä, joita esimerkisi Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat tarjonneet. Säätilaa tarkkaillaan muutoinkin kuin pelkästään ikkunasta ja ilmapuntarista. Sademäärillä on suora yhteys pohjoismaisen sähköpörssin tukkuhintoihin ja yhtiön omaan vesivoimatuotantoon. Lisäksi luonnonvoimat haastavat yhtiötä kädenvääntöön vuosittain, ja seuraavan myrskyn syntysanat on kenties jo lausuttu jossain Atlantin valtameren yläpuolella. Tuleviin koitoksiin on varauduttu ottamalla oppia aiemmin koetusta. Organisaatio pyritään virittämään sellaiseksi, että odotettavissa olevat vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. Tämä on kannattanut, ja PKS Sähkönsiirto Oy on ollut toimitusvarmuuden kehittäjänä yksi maamme kustannustehokkaimmista yhtiöistä.

Toiminnan perustana on inhimillisen tiedon säilyttäminen, siirtäminen ja uudistaminen. PKS huolehtii henkilökuntansa osaamisesta, olipa kyse uusista työtavoista tai teknisistä ratkaisuista. Myös jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää. Vuosituhannen vaihteessa huomattiin sähköalaa tulevina vuosikymmeninä uhkaava työvoimapula suurten ikäluokkien siirtyessä ansaituille eläkepäivilleen. Ajoissa tehty havainto on antanut aikaa korjata tilanne. Niinpä PKS-konserniin kuuluva Enerke Oy on opetusalan yhteistyökumppanien kanssa järjestänyt kymmenille nuorille mahdollisuuden kouluttautua oppisopimuksella sähköalan ammatteihin. Valtaosa koulutukseen osallistuneista on myös saanut työpaikan Enerkeltä.

Entä toimet asioissa, joissa yhtiön omat vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset, mutta joihin on ennemmin tai myöhemmin reagoitava. Ympäristökysymykset ovat niin paikallisella kuin maailmanlaajuisella tasolla olleet näkyvästi esillä jo pitkään. Asia koskettaa syvästi myös sähkön tuottajia, jakajia ja kuluttajia. Sähköntuotannon tulevaisuus on tällä hetkellä maailmanlaajuisen keskustelun polttopisteessä. Kysymys on iso ja vaikea, mutta ehdottomasti ratkaisua vaativa.

PKS ottaa toiminnassaan huomioon ympäristönäkökohdat. Yhtiön sähköliiketoiminnan suunnittelussa tuli 1990-luvun lopulla tärkeäksi teemaksi järkevän energiankäytön edistäminen. Asiakkaille tarjottavat monipuoliset sähköiset palvelut auttavat asiakkaita löytämään sopivia ratkaisuja vastuulliseen sähkönkäyttöön. Yhtiön omassa toiminnassa tehokas kierrättäminen, sähkölinjojen merkitseminen lintujen tavallisilla lentoreiteillä ja monet muut vastaavat toimet ovat esimerkkejä arjen ratkaisuista. Ne ehkä näyttävät suuren kysymyksen äärellä vaatimattomilta, mutta aina on muistettava, että mistä ne suuret joet muodostuvat.

Yhtiö on sitoutunut omassa toiminnassaan tukemaan kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja edistämään uusiutuvien energiamuotojen käyttämistä.

PKS on vuodesta 2015 lähtien ollut yksi Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppaneista. Vuonna 2016 yhtiö liittyi Joensuun seudun ilmastokumppanuus-verkostoon. Niin ikään yhtiö on mukana vuodet 2017–2022 kattavassa valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Uusiutuvien energiamuotojen nauttima poliittinen ja taloudellinen tuki on lisännyt mielenkiintoa ennen kaikkea tuulivoimalla tuotettuun sähköön. PKS on ollut jo pitkään osakkuuksiensa kautta mukana useissa tuulivoimaprojekteissa. Nopeasti suosiotaan lisännyt aurinkosähkö on puolestaan avannut uudenlaisen kohtauspaikan yhtiön ja asiakkaiden välillä. PKS on vuodesta 2016 lähtien tarjonnut aurinkosähköä tuottaville asiakkailleen mahdollisuuden siirtää ylimääräinen sähkö yhtiön verkossa jaettavaksi.

Vastuullinen vesivoiman tuotanto on PKS:n strateginen päätös. Vesivoimalaitosten peruskorjaukset takaavat ympäristöystävällisen uusiutuvan energiantuotannon vuosikymmenten päähän. Vastuullisuuden vaatimus on samalla luonut tilaa perinteistä poikkeavalle ajattelulle. Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen poikastuotantoalueen rakentaminen Laurinvirtaan Kuurnassa tai Louhikosken voimalaitoksen purkaminen Nurmeksessa ovat esimerkkejä ratkaisuista, joissa monet edut kohtaavat tyystin uudella tavalla.

Ison pyörän kääntäminen vaatii aikaa. Uudistuksia ei voi tehdä niin, että samalla vaarannettaisiin suoriutumista perustehtävistä ja kykyä olla osaltaan mukana toteuttamassa muutosta. Tehtävän mittasuhteet ovat vain valtavat ja kustannukset sen mukaiset. Siksi tällaisessa tilanteessa mitataan kaikkien kärsivällisyyttä ja arvoja. Viimeksi mainittujen osalta PKS on puolensa valinnut. Kärsivällisyyttä myös riittää, samoin kuin tahtoa tarttua toimeen sopivan tilaisuuden niin koittaessa.

 

Lue muut PKS 75-juhlavuosiartikkelit:

Kohti sähköistä tulevaisuutta 1/4

Maakunta sähköistyy 2/4

Kilpailua ja toimitusvarmuutta 3/4